Fastighetsbolaget ANNO 1872 är inriktat på  äldre, kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Inriktningen har gjorts för att i möjligaste mån förhindra ytterligare kulturhistoriskt förfall, genom förvanskning av värdefull stads- och boendemiljö.

De fastigheter som löper störst risk att förlora sin karaktär är bostadsfastigheter uppförda mellan åren  1870 och 1920, i mindre städer med minskande kulturellt engagemang och försämrade samhällsekonomiska förhållanden. Huvuddelen av bolagets fastigheter utgörs av byggnader från tiden 1870-1920.

Fastigheterna som ingår i Fastighetsbolaget ANNO 1872 är i första hand bostadshus med intakt exteriör och interiör, där ett minimum av förändringar har förvanskat den yttre och inre miljön. De bekvämligheter som tillkommit under årens lopp, bör så lite som möjligt ha påverkat den ursprungliga planlösningen.

Senast uppdaterad 2019-09-01.